Ett rikt odlingslandskap

Miljökvalitetsmålet  

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Precisering av miljökvalitetsmålet

 • Åkermarkens egenskaper och processer (fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska) är bibehållna.
 • Jordbruksmarkens halt av föroreningar är så låg att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas.
 • Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.
 • Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.
 • Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
 • Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade.
 • Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.
 • Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. Genetiskt modifierade organismer Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden är inte introducerade.
 • Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade.
 • Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena.
 • Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt tillgängliga för människor.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.  

Når vi målen för Ett rikt odlingslandskap?

Regionala tilläggsmål

1. Bevarande och skötsel av ängs- och betesmarker
År 2020 ska minst 70 000 hektar ängs- och betesmarker bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden, varav hävdad ängsmark ska utgöra minst 1500 hektar.

2. Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper
År 2020 ska minst 4 000 hektar mosaikbetesmark hävdas, arealen av öppna kalkrika hällmarker i Dalsland med gynnsam bevarandestatus ska utgöra minst 75 hektar och minst 110 hektar stäppartad torräng ska hävdas.  

3. Bevarande av åkermark
År 2020 ska den totala arealen åkermark i regionen inte ha minskat med mer än 200 ha jämfört med 2015, för att så långt det är möjligt kunna användas i produktion  

4. Ökad andel ekologisk produktion
År 2020 har andelen ekologisk produktion ökat till 30 procent certifierad areal av länets åkermark.  

5. Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden
År 2020 ska 30 procent av länets kommuner ha aktuella (inte äldre än 10 år) kunskapsunderlag gällande bebyggelsen på landsbygden som är värdefull ur kulturmiljösynpunkt.    

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

 

Ett rikt odlingslandskap. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar