Etappmål

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Etappmålen ska vara vägledande för Länsstyrelsens arbete men är inte alltid tillämpbara konkret på regional nivå utan handlar ofta om förändringar på nationell och internationell nivå. De flesta etappmålen har kopplingar till flera miljökvalitetsmål.  Eftersom de sker löpande förändringar i etappmålen hänvisar vi till miljömålsportalen för senaste nytt.