Västra Götalands miljömål

Generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen ska tillsammans med de regionala tilläggsmålen vara vägledande för miljöarbetet i Västra Götaland och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.
  • Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås.
  • Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta mot – den kvalitet miljön ska ha.
  • Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.
  • Regionala tilläggsmål lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.  

På sidorna för varje miljökvalitetsmål finns miljökvalitetsmålen, preciseringar samt de regionala tilläggsmålen beskrivna. Alla tilläggsmål med uppföljning och förklarande kommentarer finns sammanställda i det slutgiltiga underlaget för de regionala tilläggsmålen.

Powerpointpresentation om tilläggsmålen

Broschyr Regionala miljömål i Västra Götaland

De regionala miljömålen

De regionala miljömålen består både av tidigare beslutade nationella miljömål med preciseringar och etappmål som antogs som regionala 2013 (förutom Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet), samt de nya regionala tilläggsmålen som beslutades i september 2015.  

Levande mål

De regionala miljömålen är levande, vilket innebär att de kommer att uppdateras med jämna mellanrum. Framförallt sker det då nya etappmål, beslutas av regeringen, som successivt antas och behöver lyftas in i för att göra dem kompletta. Det är även viktigt att det finns en tydlig koppling till det kommande regionala åtgärdsprogrammet, och en översyn av tilläggsmålen kommer då göras.  

Samarbete med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen 

De regionala tilläggsmålen har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Skogsstyrelsen har framförallt varit inblandade i arbetet med miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag och Västra Götalandsregionen i arbetet med miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Främsta utgångspunkten för framtagandet av tilläggsmålen var regionalisera preciseringar och etappmål utifrån de regionala miljöutmaningar som redovisas i de årliga bedömningarna av miljökvalitetsmålen. Det finns 50 tilläggsmål, varav 45 är unika (eftersom samma tilläggsmål återfinns under vissa miljökvalitetsmål).

 

Alla sexton miljömål. Illustration: Tobias Flygar

Illustration: Tobias Flygar

 Miljömålens nivåer

Bild på miljömålens olika nivåer (länkar til en större bild)