Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmålet  

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.  

Precisering av miljökvalitetsmålet

 • Påverkan genom atmosfäriskt nedfall
  Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor medför inte att den kritiska belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige.
 • Påverkan genom skogsbruk
  Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet.
 • Försurade sjöar och vattendrag
  Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.
 • Försurad mark
  Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem.

Miljökvalitetsmålet med preciseringar har samma lydelse som motsvarande nationella miljökvalitetsmål.

Når vi målen för Bara naturlig försurning?

Regionala tilläggsmål

1. Färre försurade vatten
År 2020 ska högst 30 procent av sjöarna och 15 procent av vattendragen i länet vara försurade.  

2. Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2020 ska utsläppen av kväveoxider (NOX) ha minskat till 17 000 ton per år.  

3. Minskade utsläpp av svaveldioxid
År 2020 ska utsläppen av svaveldioxid (SO2) ha minskat till 3 000 ton per år.      

Läs mer om tilläggsmålen.

 

 

 

 

Försurning. Illustration: Tobias Flygar 

Illustration: Tobias Flygar