Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hotad. Hänsynen brister inom skogs- och jordbruket och värdefull mark exploateras. Havet drabbas av övergödning och fisketrycket är högt. Effekter av klimatförändringar är synliga på land och i vatten. Främmande arter sprider sig och landskapet växer igen.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Negativ 

Det här har vi gjort i länet

  • Biologiskt värdefulla havsområden har skyddats
  • Vandringshinder för fisk har tagits bort
  • Flera hotade växtarter har förstärkts med utplanteringar 

Detta behövs nu

  • Skötseln av ängs- och betesmarker behöver förbättras
  • Större hänsyn krävs i skogs- och jordbruket
  • Fler havsområden behöver skyddas


För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt växt- och djurliv läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Ett rikt växt- och djurliv innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Ett rikt växt- och djurliv

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?