Småvatten och våtmarker i odlingslandskapet

Småvatten och våtmarker i odlingslandskapet fyller flera viktiga funktioner.

De bidrar till minskad övergödning genom att fånga upp näringsämnen som annars skulle ha läckt ut till sjöar, hav och vattendrag. De är även viktiga för den biologiska mångfalden som livsmiljö för många växter, fåglar, fiskar, insekter och groddjur.

Kartan visar en sammanställning av småvatten i odlingslandskapet i länet samt skyddsvärda våtmarksarter knutna till dessa miljöer.

Här framgår betydelsen av att bevara, restaurera, sköta och även nyanlägga våtmarker. Det är främst viktigt i områden med hög koncentration av småvatten i odlingslandskapet samt många skyddsvärda våtmarksarter, exempelvis Valle härad, Ätrans dalgång norr om Åsunden, Vänerns sydkust och Bohuskusten.

Karta småvatten