Artrikedom för bottenfaunan i vattendrag

Prover på bottenfauna tas inom den ordinarie miljöövervakningen i länet. Lokalerna för bottenfauna är valda i bra syresatta vattenmiljöer i vattendragen.

Bottenfaunan i ett vattendrag består av djur som lever i och på botten, exempelvis sländlarver, snäckor och iglar. Shannons diversitetsindex baseras på artantal och tätheter och bedömer artrikedom. Ett högt index blir resultatet av många ingående arter och avsaknad av dominerande. Ett lågt index blir resultatet av få ingående arter och ett fåtal dominerande.

Indexet jämförs med ett jämförvärde vilket resulterar i en statusbedömning med fem nivåer – ”Mycket högt”, ”Högt”, ”Måttligt högt”, ”Lågt” och ”Mycket lågt”.

Artrikedomen för bottenfaunan i de vattendrag som ingår i denna provtagning har de senaste 15-20 åren varierat och någon generell trend är svår att urskilja. Även dagens situation med vitt spridda höga och låga värden är svårtolkad. Artrikedom beror på många faktorer och olika vattendrag har därför olika typer av påverkan.

Artrikedom (Shannon)

Diagram artrikedom

Karta Shannon-index