Myllrande våtmarker

Länet är rikt på våtmarker, men skogsmarken brukas intensivt och dikesrensningar riskerar att avvattna våtmarker. Många öppna myrar hotas av igenväxning.

Cirkel med text: NejCirkel med pil: Neutral

Det här har vi gjort i länet

  • Återskapat rikkärr (en typ av våtmark)
  • Skyddat sex viktiga våtmarksområden
  • Arbetat för större hänsyn till våtmarker inom skogsbruket  

Detta behövs nu

  • Skapa fler nya våtmarker
  • Skydda fler våtmarker
  • Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr


För vidare läsning om tillståndet för Myllrande våtmarker läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Myllrande våtmarker innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Myllrande våtmarker

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?