Historiska våtmarker i Västra Götalands län

På äldre jord- och bergartskartor (för länet från 1866 till 1953) kan man utläsa markytor som noterats som organogena jordar (t.ex. mossor och torvområden). Vid en jämförelse mellan dagens markanvändning (Marktäckedata Metria 2006) och dessa äldre kartor kan man få upplysning om hur stor areal våtmark som försvunnit. För Västra Götalands län uppskattas cirka 70 % av de historiska våtmarkerna ha försvunnit. Enligt markanvändningen från Marktäckedata har cirka hälften av den historiska våtmarksarealen omvandlas till skogsmark i dag. De organogena jordarna kan alltså finnas kvar men de har torrlagts och har därmed en annan markanvändning i dag och fungerar inte längre som våtmarker.

Nedan visas andelen historisk våtmark som har försvunnit per avrinningsområde i jämförelse med dagen markanvändning (Marktäckedata, Metria 2006). I Länsstyrelsens rapport 2008:96 kan du läsa mer hur studien av kartmaterialet gjordes.

Karta historiska våtmarker