Häckande fåglar i våtmarker

Diagram häckande fåglar

Fåglar står högt upp i näringskedjorna och fungerar som indikatorer på biologisk mångfald i ett vidare perspektiv än just för gruppen fåglar i sig självt. Rika förekomster av fåglar, särskilt av specialiserade arter, tyder på att hela ekosystemet som sådant är art- och individrikt och ”vid god hälsa”. Fåglar är också lätt- och välstuderade i jämförelse med många andra organismgrupper vilket innebär att många ekologiska samband när det gäller fåglar och deras omgivning är kända.

Den biologiska mångfalden i våtmarker har påverkats kraftigt av mänskliga aktiviteter under en lång tid. Många våtmarker har dikats ut, främst i odlingslandskapet.

För att miljömålet ska kunna nås är det viktigt att det blir fler våtmarker i odlingslandskapet och att det tas hänsyn till myrar och mossar i skogsbruket. Indexet innehåller data för fåglar som är knutna till höga naturvärden i våtmarker, båda i odlingslandskapet och i mossar och myrar: rördrom, kricka, sångsvan, brun kärrhök, trana, sothöna, enkelbeckasin och grönbena.

Indexet innehåller data för hela södra Sverige. Den analyserade perioden är för kort för att dra några mer långtgående slutsatser.

Källa: RUS