Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Alla bör vara försiktiga med sitt solande, använda handsfree till mobiltelefonen och se upp med exponering för lågfrekventa magnetfält, exempelvis från kraftledningar.

Cirkel med text: Nära Cirkel med pil: Neutral Resultat

Människan har alltid utsatts för strålning, till exempel solens ultravioletta (UV) strålar och naturligt förekommande radon i mark och vatten. I dagens samhälle exponeras vi också för strålning från olika verksamheter och produkter, exempelvis från solarier, mobiltelefoner, röntgen, radiosändare, kraftledningar och kärnkraftverk. Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (EMF) är liten och innebär inte något miljö- eller hälsoproblem. De största källorna till EMF är basstationer, egen mobiltelefonanvändning och trådlösa hemtelefoner.

Radioaktiva ämnen

Sedan 2001 finns i miljöövervakningsprogram för strålning för att ge underlag till uppföljningen av Säker strålmiljö. Provtagning görs på dricksvatten, havsvatten, mjölk, sediment och älgkött. Resultatet nås via  Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) webbsida. Inom länet finns provtagningslokaler för dricksvatten, havsvatten och sediment.

Kärnkraftverk släpper ut små mängder radioaktiva ämnen till omgivningen. Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt låga och visar generellt nedåtgående trender. Mot bakgrund av den planerade avvecklingen av vissa reaktorer bedömer SSM att det är extra viktigt att verka pådrivande för strålskyddsarbetet. 

Ultraviolett strålning

Antalet hudcancerfall i Västra Götalands län har ökat med en faktor sju sedan 1970. Under år 2014 fick 758 personer i länet diagnosen malignt melanom. Enligt målvärdet för Säker strålmiljö ska antalet nya fall orsakade av ultraviolett strålning inte vara fler än de var år 2000 då siffran för länet var 352 totalt. Att frekvensen av hudcancer har ökat beror på ett förändrat beteende, vi solar mer än förr i tiden. Både den totala dosen UV-ljus och antalet allvarliga brännskador i unga år anses ha betydelse. SSM ger solråd till allmänheten via appen Min soltid.

Det finns numera klarlagt tydliga samband mellan solariesolande och hudcancer. SSM avråder därför generellt från att sola i solarium och avråder särskilt personer under 18 år eller med ljus och känslig hud.

Sedan 2013 har SSM börjat utöva tillsyn över skönhetssalonger som använder intensivt pulserat ljus (IPL) för hårborttagning och kosmetiska behandlingar av huden. Metoden kan orsaka brännskador, skador på ögat och oönskad pigmentering. Antalet ärenden om skador som uppkommit vid kosmetiska behandlingar med bland annat laser ökar.

Fyra av tio som deltog i en enkät från SSM om solvanor uppgav att de solar mindre idag än vad de gjorde för fem år sedan. Av dessa hade 6 procent slutat att sola helt. Lika många uppger att de ökat eller kraftig ökat sin användning av solkräm.  Vidare genomför SSM även årliga enkätundersökningar för att undersöka beteenden och attityder till solande för att kunna uppskatta den faktiska exponeringen. SSM presenterade under 2015 en åtgärdsplan för att förändra svenskars solbeteende och på sikt minska antalet fall av hudcancer. Bland annat föreslås UV-skyddade utemiljöer för barn.

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält uppkommer i anknytning till verksamheter och processer som använder sig av elektrisk ström. Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (EMF) är låg jämfört med gällande referensvärden och SSM bedömer att den inte innebär något miljö- eller hälsoproblem i dagsläget.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås enligt SSM.

Stora delar av miljökvalitetsmålet utvecklas positivt. SSM:s bedömning grundar sig på att exponeringen av skadlig strålning (utom UV-strålning), utsläppen av radioaktiva ämnen och exponeringen för elektromagnetiska fält håller sig inom fastställda preciseringar. Undantaget är exponeringen av ultraviolett strålning.

Malignt melanom ökar

SSM arbetar sedan länge med att öka medvetenheten om riskerna med solande hos allmänheten, med särskild betoning på barn, föräldrar och skolpersonal. Vid planering av utemiljöer behöver större hänsyn tas till behovet av skugga, särskilt vid förskolor, skolor och idrottsplatser. Att ändra människors attityder och beteenden till sol och UV-strålning tar tid. Det dröjer också innan man ser effekterna av insatta åtgärder, eftersom hudcancer är en sjukdom som tar många år att utveckla.

Förekomsten av malignt melanom är högre i Västra Götalands län än riksgenomsnittet. Ett tidigare projekt inom den hälsorelaterade miljöövervakningen har följt utvecklingen mellan 1970-2005. En uppföljning med syftet att studera utvecklingen efter 2005 visar att kustkommuner har fortsatt fler hudcancerfall jämfört med inlandet. Studien är ett viktigt underlag i prioriteringen av preventiva åtgärder och visar att det är fortsatt viktigt att inte bränna sig i solen.

Strålskyddsarbete

SSM arbetar pådrivande för att strålskyddet ska optimeras så att stråldoserna med god marginal är under gällande dosgränser. Myndigheten bedömer att kärnkraftverkens tillståndshavare hanterar strålsäkerheten på ett bra sätt och att stråldoserna ligger på en rimlig nivå.

Landsting och företag som bedriver medicinska strålbehandlingar uppvisar brister i sitt strålskyddsarbete. Det handlar bland annat om brister i personalens kompetens och hur landsting och företag styr och leder strålskyddsarbetet. Det visar de inspektioner som Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört under 2015. Vid uppföljning av sjukhus som tidigare inspekterats kan myndigheten konstatera en förbättring. Det visar att myndighetens inspektioner har positiv effekt på strålsäkerheten.

Elektromagnetiska fält kräver viss försiktighet

Försiktighetsprincipen är tillämpbar vid exponeringar där det inte finns säkerställda hälsorisker men väl vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker, vilket gäller för exponering av lågfrekventa magnetfält från kraftledningar i boendemiljöer och från radiofrekventa EMF från den egna mobiltelefonen. SSM rekommenderar användning av handsfree vid mobiltelefoni och att viss försiktighet iakttas exempelvis vid nybyggnation intill kraftledningar.

Referenser finns i rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Referenser och indikatorer på www.miljomal.se

 

 Säker strålmiljö

Säker strålmiljö. Illustration: Tobias Flygar.Målet: Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.