Levande skogar

Miljöhänsynen vid slutavverkning är fortsatt bristfällig. Målbilder för god miljöhänsyn i skogsbruket ska bidra till förbättring hos aktörerna.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Skärpt miljötillsynen och ökat antalet tillsynsbeslut
  • Dialogmöten med skogliga tjänstemän och entreprenörer
  • Utvecklat skogsbrukets målbilder för miljöhänsyn

Detta behövs nu

  • Bättre hänsyn till natur -och kulturvärden vid skogsbruksåtgärder
  • Arbeta för en bredare användning av ”Målbilder för god miljöhänsyn”
  • Öka arealen skyddad skog i snabbare takt


För vidare läsning om tillståndet för Levande skogar läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Levande skogar innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Levande skogar

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?

 

 

 Kontakta oss

Desiree Jacobsson
Skogsstyrelsen
desiree.jacobsson@skogsstyrelsen.se
Tel: 031-705 62 44