Föryngring av stormusslor

Graden av föryngring hos några vanliga arter av stormusslor i länet undersöktes 2008. Arterna som ingick i studien är allmän dammussla (Anodonta anatina), flat dammussla (Pseudanodonta complanata), spetsig målarmussla (Unio tumidus) och stor dammussla (Anodonta cygnea).

Studien visar att bara knappt hälften (45%) av de undersökta populationerna visar god föryngring och en fjärdedel (26%) visar ingen föryngring alls. Detta tyder på att alla de fyra arterna riskerar att försvinna från flera lokaler i länet.

Musslornas föryngring påverkas negativt av bland annat försurning och lågt pH, metaller, övergödning och igenslamning av bottnar. En annan påverkansfaktor är fysiska förändringar som påverkar värdfiskarna negativt, till exempel vandringshinder och förstörelse av lekbottnar.

Föryngring av populationer på inventerade lokaler N=38

Diagram stormusslors föryngring