Status på sjöar och vattendrag i länet

Den nya svenska vattenförvaltningen, som utgår från det i EU antagna ramdirektivet för vatten, har som mål att alla vatten ska uppnå god status till 2015.

Ett stort antal av länets sjöar och vattendrag har kartlagts för att ta reda på hur de mår idag, den nuvarande statusen. För samtliga kartlagda sjöar och vattendrag, cirka 890 i Västra Götalands län, har både ekologisk status och kemisk status bedömts enligt system som är gemensamt för hela Sverige. De kartlagda vattnen kallas för vattenförekomster.

Den ekologiska statusen delas in i fem klasser och den kemiska i två klasser:

Teckenförklaring

Hög status utgörs i princip av ett tillstånd som är opåverkat av människan. Målet är att alla vatten åtminstone ska nå upp till god status.

Ekologisk status

Av de 886 vatten som hittills bedömts i Västra Götalands län är ungefär en tredjedel sjöar och resten är vattendragssträckor av olika längd.

Drygt hälften (56%) av de klassade vattnen når upp till målet god ekologisk status. Andelen (av antal) sjöar som når målet är högre än för vattendrag, 74 procent jämfört med 47 procent, se diagram.

Diagram status sjöar

För varje vatten görs även en bedömning av risken för att de inte ska nå god ekologisk status till år 2015. I Västra Götalands län har Länsstyrelsen bedömt att 66 procent av de klassade sjöarna och 74 procent av vattendragen riskerar att inte nå god ekologisk status till 2015. De vanligaste orsakerna till att ett vatten inte uppnår god status, eller riskerar att inte nå god status till 2015 är övergödnings- och försurningspåverkan. En fjärdedel av alla bedömda vatten är negativt påverkade av övergödning, antingen så att dagens ekologiska status klassats till sämre än god eller så att det finns risk för att god ekologisk status inte uppnås till 2015.

Även försurning påverkar en fjärdedel av alla vatten på sådant sätt att det riskerar att påverka den ekologiska statusen. Många av vattnen uppvisar dock god status idag eftersom de kalkas. För att statusen ska vara fortsatt god krävs för många av dem att de kalkas även fortsättningsvis eftersom det tar lång tid tills de försurningspåverkade vattnen återhämtat sig till ett naturligt tillstånd.

Förekomst av vandringshinder, som är byggda av människor, och onaturlig reglering av vattenflödet i rinnande vatten och vattennivån i sjöar är andra faktorer som påverkar många vatten i sådan omfattning att det försämrar eller riskerar att försämra vattnets ekologiska status. Vandringshinder har identifierats som ett problem i cirka 25 procent av alla undersökta vattendragssträckor och förändrade flöden eller vattennivåer i 15 procent av det totala antalet bedömda sjöar och vattendrag.

Många vatten påverkas av mer än ett av de identifierade miljöproblemen.

Kemisk status

Den kemiska statusen för sjöar och vattendrag delas i två klasser, god respektive otillfredsställande kemisk status. Av länets sjöar uppfyller åtta procent av sjöarna och 90 procent av vattendragen god kemisk status. Den stora skillnaden beror framförallt på att många av länets sjöar uppvisar förhöjda halter av kvicksilver i fisk (gädda eller abborre). Halterna är så höga att sjöarna inte klarar det gränsvärde som EU satt upp för kvicksilver i fiskkött.

För samtliga vatten som inte har god status idag eller som riskerar att inte ha god status till 2015 ska det upprättas åtgärdsprogram så att målet god status kan nås senast 2015. Det finns möjlighet att meddela undantag från målet och till exempel flytta fram tidpunkten för när målet med god status ska vara uppfyllt eller sänka kvalitetskravet till måttlig eller sämre status.

Läs mer om den nya vattenförvaltningen på Vattenmyndighetens webbplats och om bedömningarna av vattnen i länet i Vattenkartan och i databasen VISS.