Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Positiv 

Det här har vi gjort i länet

  • För flera äldre vattenkraftverk pågår tillståndsprövning och miljöanpassning
  • Spridning av främmande arter har inventerats
  • Kulturvärden har inventerats vid en tredjedel av länets vattenkraftverk

Detta behövs nu

  • Bevara och återskapa varierad natur längs med sjöar och vattendrag
  • Fler beslut om att skydda värdefulla sjöar och vattendrag


För vidare läsning om tillståndet för Levande sjöar och vattendrag läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Levande sjöar och vattendrag innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Levande sjöar och vattendrag

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?