Ekologisk kvalitet för bottenfaunan i vattendrag

Bottenfaunan i ett vattendrag består av djur som lever i och på botten, exempelvis sländlarver, snäckor och iglar.

Prover på bottenfauna tas inom den ordinarie miljöövervakningen i länet. Lokalerna för bottenfauna är valda i bra syresatta vattenmiljöer i vattendragen.

Olika grupper av djur i bottenfaunan är olika känsliga mot miljöförändringar som övergödning, förekomst av syreförbrukande ämnen och olika typer av rensningar och grumlingar. Beroende på dessa skillnader i känslighet får de olika grupperna poäng som sedan används för att beräkna indexet för ekologisk kvalitet - ASPT.

Indexet jämförs sedan med ett jämförvärde vilket resulterar i en statusbedömning med fem nivåer – ”Hög”, ”God”, ”Måttlig”, ”Otillfredsställande” och ”Dålig”.

Ekologisk kvalitet (ASPT)

Diagram ekologisk kvalitet

Karta ASPT-index

Bottenfaunan i de flesta vattendrag som ingår i denna provtagning visar idag på en hög ekologisk kvalitet. Enligt indexet har heller ingen större förändring skett över de senaste 15-20 åren.

Källa: Länsstyrelsen och vattenvårdsförbund