Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Cikel med text: Nej Cirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Rådgivning till lantbrukare om hur de kan minska näringsläckaget från sina marker
  • Minskat antalet enskilda avlopp med orenade utsläpp
  • Byggt stationer i småbåtshamnar för tömning av båtars toaletter

Detta behövs nu

  • Mer effektiv rening av dagvatten i städer
  • Minska utsläppen av kväve till luft
  • Bättre rening av utsläppen från reningsverk och industrier


För vidare läsning om tillståndet för Ingen övergödning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Ingen övergödning innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Ingen övergödning

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?