Åtgärder inom lantbruket för att minska övergödningen

Bidrag i form av miljöersättning från EU kan medges om åtgärder vidtas genom att en skyddszon lämnas mot sjöar och vattendrag, att åkermarken bearbetas på våren inför växtsäsongen eller att fånggröda odlas under höst eller vår. Nedan visas ett diagram över de tio kommuner i länet som fått högst bidrag under 2008 till åtgärder på de största åkerarealerna inom lantbruket.

Diagram åtgärder inom lantbruket för att minska övergödningen