Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Negativ 

Det här har vi gjort i länet

  • Rådgivning om ekologisk produktion
  • Rådgivning om restaurering, skötsel av betesmarker och natur- och kulturmiljön
  • Inventering av ängs- och betesmarker
  • Fler arter genom att åkermark blir slåtteräng
  • Ifrågasatt exploatering av jordbruksmark 

Detta behövs nu

  • Fortsätta utveckla ekologisk produktion
  • Utveckla samarbetsformer för att bevara natur- och kulturvärden i odlingslandskapet
  • Utveckla metoder för samarbete och helhetssyn av markskötsel
  • Bättre planering för att minska exploateringen av jordbruksmark


För vidare läsning om tillståndet för Ett rikt odlingslandskap läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Ett rikt odlingslandskap innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Ett rikt odlingslandskap

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?