Djurhållning

Diagram djurhållning

Odlingslandskapet är ett resultat av bondens arbete med odling och djurhållning under århundradena. Nötboskap är idag det djur som är viktigast för det öppna landskapet men även fåren har stor betydelse lokalt, exempelvis skärgården. De flesta stora mjölkkobesättningar finns på slättbygden, medan man i mellanbygden istället hittar en större andel kor för köttproduktion. En stor del av höns och svingårdarna ligger på slättbygden eftersom de kräver tillgång till egen åkerareal för att odla foder och få avsättning för gödseln.

Utan betande kor eller får så växer de betesmarkerna igen och en stor del av den biologiska mångfalden försvinner. De ogödslade betesmarkerna hör till våra mest artrika naturtyper med många olika sorter växter och insekter. 
 
Källa: Jordbruksverket och RUS