Status på kustvatten i länet

Den nya svenska vattenförvaltningen, som utgår från det i EU antagna ramdirektivet för vatten, har som mål att alla vatten ska uppnå god ekologisk status till 2015.

I Västra Götalands län finns 93 kustvattenförekomster varav två av dessa är så kallade övergångsvatten (Rivö fjord och Nordre Älvs fjord). Övergångsvatten innebär att de gränsar till större vattendrag och därför har lite annorlunda salthaltsförhållanden. Vattenförekomsterna följer SMHI:s havsområdesindelning.

Ekologisk status

Samtliga kustvattenförekomster har kartlagts och den ekologiska statusen har bedömts utifrån bottenfauna, makroalger och växtplankton. Fysikaliska parametrar som näringsämnen, siktdjup och syrgas används som stödparametrar i statusklassningen då biologin är den styrande faktorn. Det har tagits fram kriterier, så kallade bedömningsgrunder, för alla ovan nämnda parametrar och dessa är gemensamma för hela landet. Även annan information som exempelvis fintrådiga alger och förekomst av ålgräs kan tas med i bedömningen som stöd. För en del vattenförekomster saknas tillräckligt mycket data för att använda bedömningsgrunder och man får då göra expertbedömningar utifrån befintlig kunskap.

Den ekologiska statusen delas in i fem klasser: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status:

Teckenförklaring

Majoriteten av kustvattenförekomsterna i länet (95%) uppnår dessvärre inte god ekologisk status. Framförallt syns detta i resultaten från undersökningar av bottenfauna längs med Bohuskusten. I de flesta vattenförekomsterna utmed Bohuskusten uppvisar bottenfaunan måttlig status eller sämre utom i norra Bohusläns yttre kustvatten där statusen för bottenfauna och övriga parametrar är god.

Diagram status kustvatten

För varje kustvattenförekomst görs också en bedömning av risken för att god ekologisk status inte kan uppnås till år 2015. I Västra Götalands län har Länsstyrelsen bedömt att 95 procent av kustvattenförekomsterna i länet riskerar att inte uppnå god status till år 2015. Orsaken till denna bedömning är att miljöproblem som övergödning, främmande arter och gifter i sedimenten kan komma att ta lång tid att få bukt med även efter att åtgärder vidtagits. Det finns även en del osäkerheter i kunskapsunderlaget för en del vattenförekomster vilket också inkluderas i riskbedömningen.

Kemisk status

Miljögifter, det som i vattendirektivssammanhang kallas för ”Kemisk status”, ska bedömas för alla kustvattenförekomster. Bedömningen görs utifrån förekomst av 41 miljöfarliga ämnen. Dessa ämnen gäller gemensamt för alla EU:s medlemsländer. Den kemiska statusen delas in i två klasser: god- eller uppnår ej god status. I Västra Götalands län är det tre kustvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status. Det som orsakar denna bedömning är förekomsten av TBT (den organiska tennföreningen tributyltenn som är den aktiva beståndsdelen i vissa båtbottenfärger).
 
För att se en karta över hur kustvattnen mår i länet, gå in på www.vattenkartan.se