Hav i balans samt levande kust och skärgård

De marina områdena är kraftigt påverkade av människan. Takten på åtgärdsarbetet behöver ökas och samordning krävs regionalt, nationellt och internationellt.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Förbud mot att kasta tillbaka kvoterad fisk i havet
  • 17 procent av havsområdena är skyddade
  • Översiktsplaner för kust och hav och havsplanering är på gång 

Detta behövs nu

  • Öppna upp vägar som stänger av vattenströmmar
  • Minska mängden skräp till havet
  • Skydda fler fornlämningar under ytan
  • Ett hållbart fiske i Nordsjön
  • Användningen av hav, kust och skärgård måste vara långsiktigt hållbar


För vidare läsning om tillståndet för Hav i balans samt levande kust och skärgård läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Hav i balans samt levande kust och skärgård innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Hav i balans samt levande kust och skärgård

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?