Status på grundvatten i länet

Den nya svenska vattenförvaltningen, som utgår från det i EU antagna ramdirektivet för vatten, har som mål att alla vatten ska uppnå god status till 2015.

Cirka 180 grundvattenmagasin i länet har kartlagts för att ta reda på hur de mår idag, den nuvarande statusen. För dessa grundvattenmagasin, eller grundvattenförekomster som de kallas inom vattenförvaltningen, har kemisk och kvantitativ status bedömts enligt kriterier som är gemensamma för hela Sverige.

Den kemiska och kvantitativa statusen delas in i två klasser:

Bild teckenförklaring

Kemisk status

I Västra Götalands län har cirka 180 grundvattenförekomster kartlagts och bedömts hittills.

De allra flesta grundvattenförekomsterna (cirka 95%) når upp till målet god kemisk status. För många av dessa grundvatten är dock underlaget mycket bristfälligt.

Diagram kemisk status

För varje grundvattenförekomst görs också en bedömning av risken för att inte uppnå god status år 2015. I Västra Götalands län har Länsstyrelsen bedömt att cirka 40 procent av grundvattenförekomsterna ligger i riskzonen. Denna bedömning baserar sig huvudsakligen på en översiktlig analys av vilken påverkan som grundvattenförekomsten utsätts för samt hur ”farlig” denna påverkan kan antas vara. Vägar, industrier, förorenade områden, golfbanor och kyrkogårdar är exempel på påverkanskällor som man har tagit hänsyn till i denna analys. Analysen är dock bara gjord för grundvatten i sand- och grusavlagringar och inte för grundvatten i berg. I Västra Götalands län finns cirka tio procent av grundvattenförekomsterna i bergmagasin.

Den vanligaste orsaken till att en grundvattenförekomst inte uppnår god status är att höga halter av bekämpningsmedelsrester har uppmätts. De vanligaste substanserna är BAM (2,6-diklorbenzamid), atrazin och atrazindesetyl (som är en nedbrytningsprodukt av atrazin). BAM är en nedbrytningsprodukt av diklobenil som bland annat ingick i totalbekämpningsmedlet Totex strö, förbjudet sedan 1989. Atrazin avregistrerades 1989, men påträffas fortfarande på många håll i Sverige. Ämnet har ingått i 13 olika preparat. I några grundvattenförekomster har också ämnet glyfosat påträffats, men hittills inte i halter över tröskelvärde. Glyfosat är ett tillåtet bekämpningsmedel som är vanligt även i preparat som används av privathushåll.

Andra, mindre vanliga, orsaker till att en grundvattenförekomst inte har bedömts nå upp till god status är förhöjda halter av klorid eller arsenik.

Den vanligaste orsaken till att en grundvattenförekomst riskerar att inte nå god status 2015 är, förutom att den har sämre än god status idag, påverkan från åkermark, vägar och enskilda avlopp.

Alla grundvattenförekomster som ligger i riskzonen att inte uppnå god status 2015 kommer att ingå i åtgärdsprogram. Dessa förekomster kommer också att prioriteras i kommande övervakningsprogram. I de åtgärdsprogram som håller på att tas fram ingår också åtgärden att samtliga yt- och grundvattentäkter ska ha ett modernt skydd, vilket är ytterligare ett steg mot en bättre vattenkvalitet i framtiden!

Kvantitativ status

I Västra Götalands län bedöms samtliga grundvattenförekomster uppnå god status, såväl idag som år 2015. Underlaget är dock mycket bristfälligt.

För att se en karta över hur grundvattnet mår i länet, gå in på www.vattenkartan.se.