Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Cirkel med text: Nära Cirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Infört vattenskyddsområden där vattnet rinner till en vattentäkt
  • Skyddat viktiga anläggningar för dricksvatten
  • Flera kommuner har tagit fram planer för att trygga sitt dricksvatten

Detta behövs nu

  • Införa fler vattenskyddsområden
  • Mer övervakning av grundvattnets kvalitet och mängd
  • Ta fram en plan för hur vi ser till att det finns tillräckligt med dricksvatten i framtiden


För vidare läsning om tillståndet för Grundvatten av god kvalitet läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Grundvatten av god kvalitet innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Grundvatten av god kvalitet

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?