God bebyggd miljö

För att nå målet krävs ökade insatser mot buller och dålig inomhusmiljö. Det behövs stärkt samhällsplanering och ökat skydd av kulturvärden, och grönområden nära tätorter. Det är positivt att initiativ har tagits för att försöka skapa en mer hållbar bebyggelsestruktur inom länet – till exempel hur bebyggelse och infrastruktur hänger ihop.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Regional cykelstrategi har tagits fram med länets kommuner
  • Flera kommuner har tillsammans upprättat strukturbilder för hållbar bebyggelse
  • Utbildning för planarkitekter om stadens ekosystemtjänster (ta vara på de tjänster som naturen ger oss)

Detta behövs nu

  • Skydda och utveckla tätorters grönområden
  • Upprätta nätverk för god ljudmiljö i tätorter
  • Förbättra inomhusmiljön i förskola, skola, vårdlokaler och andra boenden
  • Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering


För vidare läsning om tillståndet för God bebyggd miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad God bebyggd miljö innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för God bebyggd miljö

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?