Giftfri miljö

Förutsättningarna för att nå målet har blivit bättre. Lagstiftningen omfattar idag regler om klassificering och märkning. Där finns även regler som begränsar användning av farliga ämnen i elektroniska produkter och i leksaker samt förordningar om växtskyddsmedel och biocider.

Cirkel med text: NejCirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Sanering av förorenade områden pågår
  • Lantbruken har minskat mängden växtskyddsmedel till vattendrag
  • Allt fler offentliga verksamheter väljer ekologiska livsmedel
  • Utsläppen av metaller från reningsverken har minskat

Detta behövs nu

  • Mycket internationellt arbete återstår, till exempel inom Kemikalielagstiftningen
  • Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
  • Efterbehandla fler förorenade områden
  • Arbeta för en giftfri vardag
  • Ökad ekologisk konsumtion och produktion


För vidare läsning om tillståndet för Giftfri miljö läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Giftfri miljö innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Giftfri miljö

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?