Frisk luft

Länge blev luftkvaliteten allt bättre, men den trenden har planat ut. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar fortsatt skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål med kostnader för bland annat ohälsa, skördebortfall och sämre tillväxt i skogen.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Neutral 

Det här har vi gjort i länet

  • Vi arbetar med att påverka planering på kommun- och regionnivå för hållbara transporter och bättre luftkvalitet
  • Åtgärdsprogrammet för att klara gränsvärdena för kvävedioxid i Göteborgsregionen har uppdaterats  

Detta behövs nu

  • Minska höga halter av partiklar och kvävedioxid från vägtrafik i större tätorter på platser där människor bor och rör sig
  • Minska utsläppen från småskalig vedeldning
  • Minska industriernas och hushållens utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)


För vidare läsning om tillståndet för Frisk luft läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Frisk luft innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Frisk luft

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?