Försurningspåverkan på bottenfaunan i vattendrag

Prover på bottenfauna tas inom den ordinarie miljöövervakningen i länet. Lokalerna för bottenfauna är valda i bra syresatta vattenmiljöer i vattendragen.

Bottenfaunan i ett vattendrag består av djur som lever i och på botten, till exempel sländlarver, snäckor och iglar. Olika grupper av djur i bottenfaunan är olika känsliga mot miljöförändringar som försurning. Beroende på dessa skillnader i känslighet får de olika grupperna poäng som sedan används för att beräkna försurningsindexet MISA.

MISA-index
Diagram MISA-index

Karta MISA-index

Indexet jämförs sedan med ett jämförvärde vilket resulterar i en statusbedömning med fyra nivåer – ”Nära neutralt”, ”Måttligt surt”, ”Surt” och ”Mycket surt”.

Bottenfaunan i de flesta vattendrag som ingår i denna provtagning är inte försurningspåverkad idag. Inga av de utvalda vattendragen har idag statusen ”Surt” eller ”Mycket surt” till skillnad från för 10 – 15 år sedan. Förbättringen beror både på stora kalkningsinsatser och minskade utsläpp av svavel till luften.

Källa: Länsstyrelsen och vattenvårdsförbund