Bara naturlig försurning

De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Positiv 

Det här har vi gjort i länet

  • Planterat in fisk i Torrgårdsvattnet
  • Återfört aska från skogsbrukets brända rester tillbaka till skogen
  • Spridning av kalk över sjöar och vattendrag för att minska försurningen

Detta behövs nu

  • Fortsätta sprida kalk över försurade sjöar och vattendrag
  • Bedriva skogsbruk på ett sätt som minskar försurningen i mark och vatten
  • Minska utsläppen av kväve och svavel från trafiken som orsakar försurning


För vidare läsning om tillståndet för Bara naturlig försurning läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Bara naturlig försurning innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Bara naturlig försurning

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?