Begränsad klimatpåverkan

Den globala medeltemperaturen ökar i takt med stigande halter av växthusgaser i atmosfären. För att klara klimatmålet behöver de globala utsläppen av växthusgaser börja minska senast 2020.

Cirkel med text: Nej Cirkel med pil: Negativ  

Det här har vi gjort i länet

  • Tagit fram en handlingsplan Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om med Västra Götalandsregionen
  • Stöttat arbetet med energi-effektivisering, fossilfria transporter och förnybar energi

Detta behövs nu

  • En bred omställning av hela samhället
  • Miljövänligare transporter
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler


För vidare läsning om tillståndet för Begränsad klimatpåverkan läs rapporten för den årliga miljömålsbedömningen.

Läs om vad Begränsad klimatpåverkan innebär

Indikatorer som används som stöd för bedömningen finns på www.miljomal.se

Regionala tilläggsmål för Begränsad klimatpåverkan 

De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen
och lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Når vi de regionala tilläggsmålen?