Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015

Naturvårdsverket har i oktober 2015 redovisat en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Utvärderingen ger underlag för regeringens politik och prioriteringar och ska bidra till att öka takten i arbetet med att nå miljömålen.

Den 22 oktober 2015 lämnade Naturvårdsverket över fördjupad utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2015 till regeringen. Naturvårdsverket lyfter i rapporten 32 förslag riktade till regeringen. Många politikområden berörs.

Klimat- och miljöminister Åsa Romson och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund tog emot redovisningen av Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger på en presskonferens 22 oktober. SVT Forum sände från presskonferensen som går att se här:
SVT Nyheter - Presskonferens om "Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015"

I anslutning till pressträffen hölls ett seminarium i Rosenbads konferenscenter om några av slutsatserna och förslagen i rapporten och vad de kan innebära för olika aktörer. Seminariet går också att se i efterhand, här: Regeringen - Seminarium om vad vi måste göra för att nå miljömålen

Fördjupad utvärdering består av flera delar:

Myndigheternas fortsatta arbete med sikte på miljömålen

I redovisningen har Naturvårdsverket prioriterat förslag utanför myndigheternas mandat, som riktar sig till regeringen. I underlagen till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2015 finns därutöver flera förslag som uppföljningsansvariga myndigheter riktat till andra aktörer, inte minst förslag som riktar sig till nationella myndigheter.

Tjugofem nationella myndigheter och länsstyrelserna har i uppdrag att verka för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Förslagen som riktar sig till myndigheterna, inklusive förslag som formulerats som behov av uppdrag från regeringen till myndigheterna, anser

Naturvårdsverket i många fall bör kunna rymmas inom myndigheternas egna mandat. Myndigheterna behöver därför ta hand om förslag riktade till sig själva och till varandra, i sin respektive verksamhetsplanering och i samverkan, inte minst inom ramen för Miljömålsrådet.  

Som en hjälp för myndigheternas fortsatta arbete listas i redovisningens avslutande kapitel merparten av förslagen från underlagen, utan att ta ställning till de enskilda förslagen.