Stöd till kommunerna

Kommunerna har det samlade ansvaret för en god lokal livsmiljö och har därför en nyckelroll när det gäller miljömålsarbetet och arbetet för att nå en hållbar utveckling.

Kommunerna ansvarar för lokala anpassningar av riksdagens miljömål och kan också besluta om lokala miljömål. Det lokala miljömålsarbetet kan till exempel integreras i den fysiska planeringen, kommunens ordinarie miljöarbete, byggnadsvården, trafikplaneringen och folkhälsoarbetet.

Kommunala miljömål

En stor del av länets kommuner har tagit fram kommunala miljömål eller arbetar med att ta fram sådana. Länsstyrelsen stödjer kommunerna i det lokala miljömålsarbetet genom underlag och hjälp med att formulera lokala mål och åtgärdsprogram.

En guide har tagits fram som ger stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän och politiker. Det finns även en vägledningsskrift som har tagits fram för kommuner som ska ta fram kommunala miljömål. De lokala miljömålen bör åtföljas av ett handlingsprogram där åtgärder och ansvariga tydliggöras.   

Ta gärna inspiration från andra kommuners miljömålsarbete genom att besöka deras webbplatser och ta del av deras miljömålsprogram.   

Behöver du rådgivning så tveka inte, hör av dig till oss!

 

Indikatorer på kommunnivå

Vatten

Miljömål för vatten – hur lyfts de in i översiktsplanerna?

Åtgärder inom lantbruket för att minska övergödningen 

Historiska våtmarker i Västra Götalands län

Luft

Bränsleförbrukning, andel miljöbilar i bilbeståndet ingår

Det finns en nationell databas för luftutsläpp på läns- och kommunnivå. Här finns uppgifter om utsläpp av växthusgaser och nitton andra luftföroreningar. De är presenterade på karta och finns som nedladdningsbara Excel-filer, det finns även enkla diagram på länsnivå och för Sverige.

För att kunna använda uppgifterna på ett klokt sätt är det viktigt att läsa de hjälptexter som finns till databasen: 

  • Användarmanual för den nationella databasen för luftutsläpp
  • Metod- och kvalitetsbeskrivningar
  • Hur uppgifterna kan användas 

Planering

Planering för god bebyggd miljö 

Planering Energi

Antikvarisk kompetens

Körsträcka med bil

Återvinning

Återvinning av glas

Återvinning av metall

Återvinning av pappersförpackningar

Återvinning av plast

Naturvård

Betesmarker

Areal betesmark och slåtteräng kommunvis, tabell

 

 Guide till lokalt arbete med miljömål