Så gör vi miljömålsbedömningar

Varje år görs en bedömning av om vi når miljökvalitetsmålen. Bedömningen görs av Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens experter.

Redovisning sker för länets samtliga 15 miljökvalitetsmål. Därtill redovisas en sammanfattning för uppföljningen av miljömålen i länet.

Nationell bedömning av tre mål

Vi gör ingen regional bedömning av måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö, då det är svårt att på regional nivå bedöma miljötillstånd och (i huvudsak nationella) styrmedel för dessa mål. Den nationella bedömningen har används vid beskrivningen av tillståndet för dessa mål för att visa på tillståndet.  

Bedömningar

Cirkel med text: JA Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås.
Cirkel med text: NÄRA Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.
Cirkel med text: NEJ Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. 

Bedömningen av grad av måluppfyllelse för vart och ett av miljökvalitetsmålen anges enligt någon av dessa tre bedömningsformuleringar.

Trendpilar

 Pil: POSITIV POSITIV. Utvecklingen i miljön är positiv. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller det går att se en positiv utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.
 Pil: NEUTRAL NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.
 Pil: NEGATIV NEGATIV. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en negativ utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.
 OKLAR OKLAR. Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning.

Trendpilar visar utvecklingstrenden för miljökvalitetsmålen.