Modelltest vattenförvaltning

Kommunernas arbete med tillsyn är ett jätteviktigt verktyg för att vi ska nå miljömålen och få välmående vattenmiljöer. Miljösamverkan Västra Götaland har under ett par år arbetat med att ge kommunerna mer kunskap och verktyg för att arbeta med tillsyn i sitt vattenförvaltningsarbete.

Inom projektet Vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken har ambitionen varit att stärka den tillsyn som kommunerna behöver utföra inom olika områden. Projektet har innehållit flera delprojekt.

I delprojektet Modelltest vattenförvaltning har en arbetsmodell testats för hur man på en kommun kan arbeta utifrån ett avrinningsområdesperspektiv och få med alla berörda kommunala funktioner på tåget. Genom att praktiskt testa modellen i ett antal pilotkommuner har en handledning för arbetsmodellen tagits fram.

Testet av arbetsmodellen gjordes i områdena Vänersborg/Mellerud och Göteborg/Mölndal. Vi ställde tre frågor till två av testets deltagare för att höra hur de upplever det nya sättet att arbeta:

1.  Hur fungerar arbetsmodellen, tycker du? 
2.  Vad är modellens styrka?  
3.  Vad ser du för utmaningar i det kommunala vattenarbetet?

 

 

 

 

 

Anna Sanengen, miljöinspektör, Dalslands miljökontor 

 

  1. Arbetet är intressant, som vanligt har Miljösamverkan gjort ett gediget arbete med materialet. Vilket gör att man har mycket att utgå ifrån. Vi hade en begränsad tid till vårt förfogande det gick ändå att få fram en röd tråd genom vårt arbete med modelltesten.
  2. Möjligheten att skapa kontakter med övriga förvaltningar inom kommunen och också med en annan kommun. Vi har fortsatt att träffas inom den arbetsgrupp som startade i Mellerud. För att bl. a arbeta med vår VA-planering.
  3. Det är många olika grupper som måste samverka för att få en god status på våra vatten. En av utmaningarna är att samla dessa till konstruktiva forum för fortsatt arbete. En utmaning är att lyfta frågan så att dess status ger genomslagskraft och att vi börjar vårda vattnet som den fantastiska resurs det är.

 

 

 

 

Daniel Larsson, VA-chef, Vänersborgs kommun  

 
  1. Att förstå innebörden av ett vattenförvaltningsarbete och vad som krävs för ett framgångsrikt sådant  är relativt svårt men modelltestet visade på en arbetsgång som kan vara tillämpbar i många avseenden. Mycket av den information som krävs för arbetet finns redan i dag i våra organisationer och det är viktigt att samla rätt personer med rätt kompetens i en arbetsgrupp. Det är viktigt att gruppen har ett tydligt mandat med en klar målsättning för sitt arbete.
  2. Att det var både förvaltnings- och kommunöverskridande. De erfarenheter och kontakter som etablerats i projektet har gett ringar på vattnet och används i andra sammanhang.
  3. Att tiden är knapp om vattendirektivet ska uppnås  och det är väldigt viktigt att komma igång. De åtgärder som behövs ska göras med en god  prioriteringsgrund och att de troligtvis är behäftade med stora kostnader för samhället.