Åtgärdsförslag 2008

I samband med regionalisering av miljömålen 2007- 2008 togs förslag till åtgärder fram för att nå de olika miljömålen. Relevanta aktörer för varje åtgärdsförslag angavs. Åtgärdsförslagen har varit ett stöd för åtgärdsarbetet i länet. Ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen påbörjades 2015.

Notera att de delmål som nämns i dokumenten nedan inte längre finns eftersom miljömålssystemet reviderats sedan dess. Däremot kan flera av de gamla delmålen återfinnas i en annan tappning i de nya preciseringarna av miljökvalitetsmålen.

 

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker   

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt växt- och djurliv