Välkomna att tycka till om förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljömålen

Just nu pågår remiss av ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland- regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”. Remissen har skickats brett till kommuner, Västra Götalandsregionen, företag och näringsliv, föreningar, organisationer och myndigheter, se sändlista nedan. Fram till den 15 september kan alla som vill lämna synpunkter.

Vi föreslår åtgärder inom fyra utmaningar för Västra Götaland:

 • Minskad klimatpåverkan och ren luft
 • Hållbar användning av vattenmiljöer
 • Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
 • God boendemiljö och hållbar konsumtion

Era synpunkter är viktiga och därför hoppas vi att ni tycker till om åtgärdsprogrammet.

Remissunderlag

Enkät för ert yttrande

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (lämplig för läsning på webben. OBS reviderad 12 maj)

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland (lämplig för utskrift. OBS reviderad 12 maj) 

Stöd för genomförande och uppföljning

Sändlista

Svara senast fredag 15 september 2017 genom att e-posta ifylld pdf-enkät till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se

Observera! Kontakta oss enligt nedan ifall du inte får en bekräftelse att ditt yttrande inkommit.

Presentation om åtgärdsprogrammet som stöd för aktörerna under remissen.

Observera! Underlaget reviderades den 12 maj i Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland: Två åtgärder hade fallit bort i layouten:

 • satsning 1.2 Accelererad omställning till fossilfria fordon  på s 24
 • SO19 Åtgärdsprogram hotade arter sid 40.

Bakgrund

Åtgärdsprogrammet har tagits fram av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen, och syftar till att vägleda och ge stöd för prioriteringar samt stimulera till ökad samverkan lokalt och regio­nalt.

På den regionala och lokala nivån har vi stora möjligheter att driva utvecklingen framåt genom beslut och utvecklingsinsatser i samverkan.

Kommuner, företag och näringsliv, ideella organisationer, markägare, universitet och högskolor, statliga myndigheter och många fler behövs för genomförandet.

Åtgärdsprogrammet för Västra Götaland föreslås bestå av tre delar varav underlag för del ett och två är med i remissen:

 1. Huvuddokument – Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland Här finns beskrivningarna av de fyra utmaningar som Västra Götaland står inför, tillsammans med en översikt av åtgärderna samt bakgrunden (kommer att tryckas samt finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats).
 2. Stöd för genomförande och uppföljning
  Här finns mer detaljerade beskrivningar av åtgärderna. Här hittar du bakgrund samt de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna. Dessutom finns här beskrivet vilken rapportering och uppföljning som förväntas av de som åtar sig åtgärder (föreslås endast finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats).
 3. Åtgärder per aktör
  Vi kommer att ta fram samlade åtgärder för olika aktörer eller aktörsgrupper (förslås endast finnas som pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats). Denna tredje del tas fram först efter beslut och är inte med i remissen.

Vi hoppas du tycker att det underlättar för dig att svara i pdf-enkät jämfört med att svara i en enkät på webben. Pdf-enkäten går att arbeta med vid olika tillfällen och spara befintliga kommentarer under tiden. För att läsa och fylla i pdf-enkäten behövs Acrobat Reader eller Adobe Acrobat. Om du inte har dessa förutsättningar kan du kontakta oss och få enkäten som en word-fil.

Beslut om åtgärdsprogrammet tas i november 2017. Vi hoppas att många aktörer tar tillfället i akt att planera in åtgärder i 2018 års verksamhetsplanering. Lansering, samverkan och stöd samt formellt åtagande kommer ske under 2018.

Har du frågor om remissen och åtgärdsprogrammet?
E-posta miljomal.vastragotaland@lansstyrelsen.se eller vänd dig till:

Anna Ek 010-224 48 69
Sofie Halsius 010- 224 43 67
Cecilia Lunder 010-224 47 01