Miljömål

Bild på utsikt över skogslandskap. Foto: Sofie Halsius

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är nu beslutat

”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland-regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” är nu beslutat av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. Välkomna att delta på lanseringsträffarna och åta er åtgärder!

Läs mer om åtgärdsprogrammet samt datum för lanseringar

Regionala tilläggsmål för Västra Götaland  

Regionala tilläggsmål för Västra Götaland beslutades i september 2015. Målen togs fram av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. De regionala tilläggsmålen kompletterar de nationella målen med sina preciseringar och etappmål, och tillsammans utgör de Västra Götalands regionala miljömål. 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv
Av ovanstående mål är Storslagen fjällmiljö inte relevant för Västra Götaland.