Publik laddinfrastruktur för elfordon

Vilka är hindren för en snabb övergång till eldrivna fordon och vad behöver göras för att undanröja dessa?

Länsstyrelsen driver under 2017 och 2018 projektet EWEST i syfte att snabba på omställningen till elfordon. Att identifiera och undanröja hinder är en viktig del i projektet.   

Att säkerställa tillgång till laddning i flerbostadshus samt på företag och organisationer kommer vara avgörande, men en fortsatt utbyggnad av den publika laddinfrastrukturen behövs också vid längre resor och för att möjliggöra yrkestrafik med eldrivna fordon.

Inom ramen för projekten Infragreen och ECOAST togs en rapport fram år 2013 med rekommendationer för placering av snabbladdning i Fyrbodal och Göteborg. Länsstyrelsen publicerar nu en uppdatering och utvidgning av rapporten för hela Västra Götalands län. Syftet är att erbjuda ett aktuellt planeringsunderlag som pekar ut platser utifrån rapportförfattarens bedömning av behov för utbyggd snabbladdning, samt principer för placering av destinationsladdare. Rapporten ger också en samlad kartläggning av befintlig (utbyggd och planerad) publik laddinfrastruktur i Västra Götaland.  

Hinder och åtgärder som krävs för att säkerställa boende i flerbostadshus och på arbetsplatser kommer att behandlas mer i detalj i kommande publikationer inom projektet. Förhoppningen är att dessa underlag sammantaget ska underlätta för såväl offentliga som privata aktörer att kunna ställa om till fossilfria fordon och transporttjänster redan runt år 2020.Laddinfrastruktur för elfordon (rapport 2017:43)


Infrastruktur för snabbladdning av elfordon  (rapport 2013:41)