Klimat och energi

Solceller på Bjurslätts äldreboende. Foto: Länsstyrelsen
​​

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Vad orsakar problemen?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.


Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för att Västra Götaland ska nå målet om att vara en fossiloberoende region 2030. Klimat 2030 antogs den 19 september 2017 av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen.

Klimat 2030 föregicks av en omfattande dialog med aktörer från näringsliv, kommuner, kommunalförbund, högskola, universitet med flera som resulterade i "Strategiska vägval för fossiloberoende Västra Götaland 2030". Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för samordning av arbetet och efterföljande remiss. Den fortsatta kraftsamlingen för att genomföra planen går under namnet "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". Läs mer på www.klimat2030.se