Klimat och energi

Solceller på Bjurslätts äldreboende. Foto: Länsstyrelsen
​​

Länsstyrelsen samordnar det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och vi arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

Utsläpp av växthusgaser medför att klimatet förändras och blir varmare, vilket får stora globala konsekvenser. Människans påverkan på klimatet måste begränsas: vi behöver använda energi på ett effektivare sätt, minska utsläppen av växthusgaser och framställa mer förnybar energi. Samtidigt måste vi bland annat förbereda oss på att havsytan höjs och översvämningarna blir fler.

Vad orsakar problemen?

Klimatförändringarna beror på människans utsläpp av gaser som reflekterar tillbaka jordens värmestrålning. Dessa värmereflekterande gaser i atmosfären kallas växthusgaser. En stor del av gaserna är koldioxid som bildas vid förbränning av fossila bränslen som kol, olja, torv och naturgas. Andra växthusgaser kommer från markanvändning, djurhållning, avfallshantering, ineffektiva vedpannor och från vissa industriprocesser.

Strategiska vägval för fossiloberoende Västra Götaland

Förslaget på strategiska vägval för fossiloberoende Västra Götaland 2030 är ute på remiss. Det finns möjlighet för var och en att gå in och lämna synpunkter på www.fossiloberoendevg.se.

Förslaget har arbetats fram i en bred process, och aktörer från näringsliv, kommuner, kommunalförbund, högskola, universitet med flera har haft möjlighet att delta och lämna synpunkter under processen. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvarat för samordning av arbetet. Förslaget på strategiska vägval är ute på remiss till och med 31 oktober.

Länsstyrelsen har sedan 2009 en klimat- och energistrategi som visar hur vi ska kunna bidra till att klara klimatmålen och energiomställningen. I juni 2016 har Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen lagt fram ett gemensamt förslag till Strategiska vägval för hur Västra Götaland ska nå målet om en fossiloberoende region 2030. Detta arbete kommer att leda till en reviderad klimatstrategi för Västra Götaland.

Information om Strategiska vägval - #mitt2030.