Klimatanpassning i tillsyn

När man prioriterar tillsynen av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden så bör en av faktorerna röra de verksamheter och områden som kan ge störst spridning av föroreningar vid naturolyckor.