Klimatanpassning inom samhällsskydd och beredskap

Risken för extrema väderhändelser och naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna. Det är därför viktigt att kommunerna beaktar dessa typer av risker i sin risk- och sårbarhetsanalys och i övrigt arbete med kommunens krisberedskap och skydd mot olyckor.

Påverkan från klimatförändringar bör även beaktas i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet. Frågor där klimatförändringarnas effekter kan vara intressanta att beakta är lokalisering, funktionalitet och beroenden.

Länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk har tagit fram händelsescenarier som får användas fritt av organisationer som vill analysera sin beredskap för nuvarande och framtida värmeböljor och skyfall.

Värmebölja: Scenario för risk- och sårbarhetsanalys

Skyfall: Scenario för risk- och sårbarhetsanalys

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har sammanställt ett PM Att hantera klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktig verksamhet. Syftet är att tydliggöra för Länsstyrelsens handläggare och för tjänstemän i länets kommuner hur man kan tänka kring klimatanpassning och samhällsviktig verksamhet.

Länsstyrelsen har genomfört en förstudie kring Värmebölja i Västra Götalands län. I rapporten beskrivs effekter, genomfört arbete och förslag på arbete som kan göras i länet.