Klimatanpassad mark- och vattenanvändning

En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter de nya förutsättningar som klimatförändringen medför, hänger ihop med befintlig och planerad användning av mark och vatten. Inom detta område finns ett stort antal kunskaps- och planeringsunderlag.

Nedan hittar du kortare beskrivningar och länkar till de underlag som Länsstyrelsen i Västra Götalands län eller länsstyrelserna gemensamt har tagit fram.

Klimatanpassning i fysisk planering

Klimatanpassning i fysisk planering

Vägledning för kommunernas arbete med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse

Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar, utifrån fyra olika klimateffekter, som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen för att en plan ska vara klimatanpassad.

Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regionalt planeringsunderlag: handboken Stigande vatten. Handboken ger rekommendationer om vad som är lämplig markanvändning och visar hur planering och design kan skapa en helhetssyn som minskar risken för negativa följder av översvämningar.

Handboken utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i översvämningszoner. I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. Därför presenteras aktuella planeringsnivåer i separata faktablad och informationen kan komma att uppdateras.

Faktablad – Kusten 2.0

Faktablad – Vänern

Beräkning av planeringsnivåer Vänern

Faktablad - Vattendrag

Planeringsunderlag avseende klimatfrågor

2015 fick Länsstyrelsen uppdraget att utarbeta ett fördjupat planeringsunderlag till grund för kommunernas fysiska planering. Syftet var dels att begränsa klimatpåverkan, dels att förebygga och på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat. Det ingick att belysa hur grön infrastruktur kan utnyttjas för att minska sådana risker.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Åtgärder mot höga flöden i Skee Strömstads kommun

Att fördröja vattnets uppehållstid i landskapet. Handledning för kommuner om hur man på ett naturvårdsanpassat sätt kan fördröja vatten högt upp i nederbördsområdena, för att minska risken för höga flöden nedströms.

Konsekvenser på naturvärden av skred, erosions- och översvämningsåtgärder

Syftet med rapporten är att visa hur åtgärder mot skred, erosion och översvämningar påverkar naturvärden. Kunskapen gör det möjligt att naturvårdsanpassa åtgärderna. Rapporten innehåller beskrivningar av olika åtgärder; hur de påverkar naturvärden och hur de kan förbättras för att inte skada naturvärden i vattendrag och dess kringliggande miljöer.

Skyddad natur i ett förändrat klimat. Grön infrastruktur i strandängar och ädellövmiljöer samt klimatanpassad skötsel av skyddad natur.

Effekter av förväntade klimatförändringar i naturen, med fokus på strandängar och ädellövmiljöer. Förslag till skötselåtgärder för att minska de negativa effekterna i skyddade områden.

Havsstrandängar och klimatförändringar - hot och åtgärder

Analys av var havsstrandängar kan inta högre marklägen vid havsnivåökning och vilken markanvändning som finns där idag. Åtgärder för att bevara strandängarnas naturvärden i framtiden.

Kulturmiljö

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige

Inom utredningen ”Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige” visar analyser och visualiseringar hur kulturarvet kan komma att påverkas i framtiden. I analyserna har kulturarv av skilda slag ställts mot olika effekter av ett förändrat klimat. 

Kulturarv för framtida generationer

Kulturarv för framtida generationer. Med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv. Klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i Västra Götalands och Hallands län. Rapport från projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige.

Kulturarv och klimatförändringar i Västra Götaland

Rapporten är en beskrivning av ett projekt, en metod för att analysera klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet inom Västra Götalands län.

Stigande vatten och kustnära kulturmiljöer - Översiktlig sårbarhets- och konsekvensanalys

Genom att använda den förväntade höjningen av havsnivån som grund har en översiktlig risk- och sårbarhetsanalys utförts för maritima miljöer av kulturhistoriskt intresse i Bohuslän.

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader - anpassning genom förebyggande underhåll

I broschyren presenteras förslag på förebyggande åtgärder för anpassning av kulturhistoriska träbyggnader till ett förändrat klimat.

Klimatanpassning Viskan

I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län under 2011 och 2012 tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat.

Projektets resultat har samlats i rapporten "Klimatanpassning Viskan". Här redovisas övergripande resultat och slutsatser och en sammanställning av hur det ser ut i respektive kommun.

Utifrån huvudrapporten har projektet också tagit fram en generell vägledning "Vägledning klimatanpassning" .