Stigande havsnivåer

Stigande havsnivåer är den största utmaningen som klimatförändringen för med sig för länets kust. I nuläget utgår de flesta klimatanalyser från en global havsnivåhöjning på cirka 1 meter fram till år 2100. Haven kommer även att fortsätta stiga efter år 2100.

Det senaste århundradet har vattenståndet i havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. Under perioden 1991-2003 har havsytan globalt i medeltal stigit drygt 3 mm/år. Globalt sett är de viktigaste faktorerna som orsakar höjningen att havet utvidgar sig vid uppvärmning, samt bidrag från smältande glaciärer och de stora landisarna på Grönland och Antarktis. Landhöjningen motverkar till viss del havsnivåhöjningen. Höjningen av havsnivån får också genomslag på de mest extrema vattennivåerna i samband med stormar.

Stigande havsnivåer drabbar länets kustkommuner och påverkar befintlig bebyggelse och infrastruktur, verksamheter och värdefulla kultur- och naturmiljöer. Havsnivåhöjningen innebär en stor utmaning, både gällande att skydda befintliga värden och att planera för ny bebyggelse på ett sätt som inte skapar ytterligare risker och sårbarheter. I flera städer möter havet ett vattendrag, vilket skapar en kombination av översvämningsrisker när vattendraget och havet samverkar.

För översvämningsrisker är det framförallt de kortvariga variationerna som är viktiga, och dessa drivs av storskaliga lågtryck och högtryck. Längs den svenska västkusten är det framförallt det storskaliga lufttrycket och vindarna på Nordsjön och i Skagerrak-Kattegatt som påverkar vattenståndet. Tidvattnet har också betydelse, särskilt då det sammanfaller med stormflod, det vill säga högt vattenstånd till följd av kraftiga vindar.

Extrema havsvattenstånd är relativt kortvariga. Den extrema nivån varar vanligen i några timmar. Hur hög den extrema situationen blir utifrån en given vädersituation beror även på utgångsläget. En kraftig storm behöver inte medföra kritiska nivåer om vattenytan inledningsvis ligger lågt.

Det kan också i till exempel vikar och sund uppstå lokal snedställning av vattenytan. Vattenståndet i till exempel en vik kan därmed bli högre än vattenståndet vid öppna kusten. Detta brukar kallas vinduppstuvning och beror på bland annat vind och djupförhållandena längs botten.

Havsnivåhöjningen medför olika utmaningar för länets kustkommuner:

  • Den långsamma kontinuerliga höjningen av havsvattenståndet.
  • De kortvariga extrema havsvattenstånden som uppstår i olika vädersituationer.
  • Det högre medelvattenstånd som havsnivåhöjningen skapar, ökar också nivåerna för de extrema vattenstånden.