Översvämningsrisk runt Vänern

Redan i dagens klimat finns problem med översvämningar vid Vänern.

I ett framtida klimat väntas en omfördelning av tillrinningen till Vänern ske under året. När temperaturen ökar blir inte snötäcket lika stort och vårfloden blir mindre tydlig. Dessutom beräknas nederbörden under vintern att öka och avdunstningen sommartid bli större. Dessa faktorer gör att tillrinningen till Vänern beräknas öka vintertid och minska under vår och sommar.

Det kommer därmed att bli vanligare med både högre och lägre nivåer. Klimatförändringarna medför också att vattentemperaturen kommer att bli högre och det blir kortare period med is.

Vänerns stora volym gör att den fylls på sakta, men den tappas även av långsamt vilket beror på att sjöns utflöde i Göta älv i normalfall är begränsad. En översvämning i Vänern kommer därför att pågå länge. Lokala vindeffekter kan dessutom höja vattenytan flera decimeter på några timmar.

Vid ett värsta översvämningsscenario kommer mycket stora skador att ske på byggnader, vägar, åkrar och skog. Vattnet från Vänern tappas ner genom Götaälvdalen som är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden och risken för skred och erosion ökar när vattenflödet i älven ökar.

Älvstränderna är dessutom översvämningskänsliga vid höga flöden och höga vattennivåer i havet. Detta gör att man inte kan öka tappningen mer än till en viss gräns när vattennivån i Vänern stiger.