Förändrade nederbördsmönster i sjöar och vattendrag

Enligt klimatscenarierna kommer nederbörden totalt sett att öka över året. Störst nederbördsökning beräknas ske vintertid. Framförallt de västra delarna av länet kommer att få ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändringarna.

​Ändrade nederbördsförhållanden leder i sin tur till att tillrinningen av vatten till vattendragen förändras. Vattendragen kommer dock att påverkas olika mycket. Tillringen ökar totalt sett över året, vilket generellt leder till högre flöden i vattendragen. Störst ökning beräknas ske vintertid.  

Klimatscenarierna visar också på högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit. Detta beror på ökad nederbörd under vintern och att denna kommer som regn istället för snö. Scenarierna visar även på en längre säsong med lägre flöden under sommaren.  

Detta innebär en generell ökning av översvämningsriskerna i länets sjöar och vattendrag, framför allt under vinterhalvåret. Klimatscenarierna visar också på ökad förekomst av stora regnmängder, vilken kan leda till översvämningar. Däremot förväntas översvämningar på grund av snösmältning och vårflod att minska i framtiden. De västra, framför allt sydvästra delarna av länet beräknas få den största ökningen av nederbörd och medföljande översvämningsrisker.