Västra Götaland i ett förändrat klimat

Kunskapsunderlag om länets framtida klimat och de konsekvenser som förändringarna innebär.
Västra Götaland i ett förrändrat klimat, rapport pdf

För att arbeta med klimatanpassning krävs generell kunskap om hur klimatet förändras och en bra bild av hur de regionala förhållandena påverkas. Länsstyrelsen har tillsammans med andra berörda myndigheter och organisationer analyserat vilka konsekvenser, positiva liksom negativa, klimatförändringarna får för länet. Områden som analyserats är:      

  • bebyggd miljö    
  • infrastruktur    
  • tekniska försörjningssystem       
  • areella näringar       
  • naturmiljö       
  • kulturmiljö      
  • människors hälsa och säkerhet

Resultatet är sammanställt i rapporten Västra Götaland i ett förändrat klimat. Rapporten innehåller också avsnitt om länets nuvarande och framtida klimat. Syftet med denna rapport är att utgöra en utgångspunkt för kommuner, myndigheter och organisationer i det viktiga klimatanpassningsarbetet.

Sedan rapporten gjordes har SMHI arbetat fram en ny klimatanalys som är baserad på de senaste vetenskapliga rönen. Sidorna 19 – 27 i rapporten visar uppgifter från den förra klimatanalysen, vill man ha de senaste rönen så finns länken till den nya rapporten i högerspalten. Övriga delar av rapporten kan användas som fortsatt vägledning över effekterna.

Länets framtida klimat

Vi i Västra Götalands län går en varmare och blötare framtid till mötes. Enligt beräkningar från SMHI kommer årsmedeltemperaturen att öka med 3-5° C till slutet av seklet jämfört med dagens klimat. Årsmedelnederbörden ökar med 12-25 procent.

De största förändringarna av temperatur och nederbörd sker under vintertid.  På grund av den stigande temperaturen minskar perioden med snötäckt mark redan i mitten av seklet med cirka en månad. Även de kraftiga regnen och antalet värmeböljor förväntas öka i framtiden.

På grund av ökade nederbördsmängder under vintern och att mindre nederbörd lagras i omgivningen som snö kommer vi att se högre flöden i våra vattendrag under höst-vinter och lägre vårflod. De höga flödena, de med en beräknad återkomsttid på 100 år, väntas öka för vissa geografiska områden och minska för andra.

Havets medelvattennivå förväntas stiga med 65-80 cm längs länets kuststräcka till slutet av seklet. Däremot ger SMHI:s beräkningar inget entydigt resultat gällande ändrade risker för kraftiga stormar i framtiden.

Läs mer om dagens och framtidens klimat i rapporten Västra Götaland i ett förändrat klimat. Ytterligare fördjupning finns i SMHIs klimatanalys: Framtidsklimat i Västra Götalands län, se högerspalten.    

Hot och möjligheter – vad får klimatförändringarna för konsekvenser?

Klimatförändringarna påverkar hela samhället och konsekvenserna kan bli betydande. Den ökade nederbörden och den ökade sannolikheten för översvämningar, ras och skred som följer av klimatförändringarna ger de tydligaste konsekvenserna. Kostnaderna för samhället pga skadade vägar, järnvägar, bebyggelse och översvämmad åkermark kan bli betydande.

I samband med översvämningar, ras och skred ökar dessutom påfrestningarna på samhället och det finns risk för att viktiga samhällsfunktioner så som el och dricksvattenförsörjning slås ut. I vissa fall förväntas konsekvenser komma smygande bland annat genom söndervittring av kulturminnen, försämrade förutsättningar för länets mest skyddsvärda naturmiljöer och nya infektionssjukdomar.

Klimatförändringarna ger dock även positiva konsekvenser.  Störst är effekten inom de areella näringarna där den ökade temperaturen ger möjlighet till ökad produktion och nya grödor. Konsekvenserna kräver att vi redan nu antar utmaningen och påbörjar klimatanpassningsarbetet – oavsett om man är ute efter att motverka negativa konsekvenser eller vill ta till vara de positiva. 

Klimatförändringarna kräver att vi samarbetar över sektorsgränser och geografiska gränser. Kanske kan hoten vändas till möjligheter i form av nya lösningar och givande samarbeten?    

SMHI har tagit fram en klimatanalys som beskriver klimatförändringarnas effekter för länet fram till år 2100.  

Analysen ger en bild av klimatet i länet under dagens förhållanden och i framtidens förändrade klimat.

Rapporten är baserad på observationer och analyser från SMHI och på klimatscenarier från den internationella klimatforskningen. En rad olika klimateffekter presenteras och rapporten är rikligt illustrerad med kartmaterial.

Läs rapporten på SMHI:s webbplats

 Relaterat

Värmebölja: Scenario för risk- och sårbarhetsanalys

Skyfall: Scenario för risk- och sårbarhetsanalys

Länsstyrelsernas klimatanpassningsnätverk har tagit fram ett händelsescenario som får användas fritt av organisationer som vill analysera sin beredskap för nuvarande och framtida värmeböljor.

 Fördjupad studie rörande översvämningsriskerna för Vänern