Storm

Klimatscenarierna ger inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett framtida klimat. Men liksom i dagens klimat kommer det att finnas mer eller mindre stormrika år eller årtionden.

​Däremot så kan stormar i framtiden få allvarligare konsekvenser. Mildare och blötare vintrar förväntas bli vanligare i ett framtida klimat och förekomsten av tjäle i marken beräknas minska. Därmed kan risken för stormskador öka oavsett förändringar i vindklimatet. Den stigande havsnivån gör också att extremvattenstånden som kan uppstå i samband med storm beräknas bli högre i framtiden.

Läs mer om klimatförändringar och stormar på klimatanpassningsportalen.