Stigande vatten i samhällsplaneringen

En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Västra Götalands och Värmlands län.   
Sjöbod

Under 2014 kom Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) med nya klimatadata och –scenarier. Nya analyser grundade på de senaste vetenskapliga rönen och metoderna visar att klimatförändringarna redan är märkbara och kommer att fortsätta.

Uppdatering av klimatanalyserna

SMHI har gjort uppdaterade analyser över vad de nya uppgifterna innebär för Sverige och dessa kan man se på Klimatanpassningsportalen, det går även att ta del av vilka effekter som Västra Götaland kommer att påverkas av. SMHI har tagit fram en ny klimatanalys för Västra Götalands län.

Med anledning av de nya uppgifterna uppdrog därför Länsstyrelsen åt SMHI att redan nu analysera hur havsnivåerna i Västra Götalands län kommer att förändras p.g.a. klimatförändringarna. Denna analys ersätter därför Kapitel 7 (Havsvattenstånd) i Klimatanalys för Västra Götalands Län. Länsstyrelsen har med den nya analysen som grund därför reviderat det faktablad som kortfattat beskriver de planeringsnivåer som länsstyrelsen rekommenderar.

Vattnet stiger i länet

Västra Götalands län bedöms enligt klimatprognoserna vara ett av de områden i Sverige som kommer att drabbas hårdast av ökad nederbörd. Detta kommer särskilt att påverka Vänern, men även landområden kring övriga sjöar och vattendrag. Den globala havsnivåns beräknade höjning förväntas även ge påtagliga konsekvenser för Göteborg stad och Bohuskustens städer och samhällen. Översvämningsrisken är redan ett överhängande hot i dagens klimat. Stora översvämningar har orsakat störningar i viktiga samhällsfunktioner vid flera tillfällen och platser i länet under 2000-talet.  

Samtidigt planeras ny bebyggelse i hög takt längs länets kust, sjöar och vattendrag – ofta i områden som har drabbats av översvämning eller ligger utsatt till. Att planera och bygga nytt innebär stora investeringar för samhället och bebyggelsen ska stå i lång tid framöver. Det är därför av största vikt att ta hänsyn till översvämningsriskerna och kommande klimatförändringar vid planering av all ny bebyggelse.

Länk till rapporten Stigande vatten

Planering för stigande vatten – en handbok

Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regionalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Syftet är att hjälpa länens 65 kommuner att ta hänsyn till översvämningsrisken vid planering av ny bebyggelse och bidra till att risken för översvämning av bebyggelse minskar.  

Handboken ger rekommendationer om vad som är lämplig markanvändning och visar hur planering och design kan skapa en helhetssyn som minskar risken för negativa följder av översvämningar. I handboken finns även förslag på anpassningsåtgärder med inspirerande exempel från andra länder där man arbetar aktivt med att göra plats för mer vatten i stadsbilden, tillföra mycket grönska och designa byggnader som tål att översvämmas.

Kunskapsunderlag och bedömning av planer

Länsstyrelsen har enligt Plan- och bygglagen (2010:900 11:10) skyldighet att se över kommunernas planer med hänsyn till risken för olyckor, översvämningar och erosion, så att marken är lämplig för bebyggelse och människors hälsa och säkerhet inte äventyras. I värsta fall kan Länsstyrelsen behöva upphäva en detaljplan som inte beaktat översvämningsrisken på ett godtagbart sätt. Med handboken ger Länsstyrelsen rekommendationer på vad som är lämplig markanvändning och pekar bland annat på att ny bebyggelse i första hand bör lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning. Framför allt bör sårbara funktioner som samhällsviktig verksamhet inte utsättas för risken att översvämmas. Handboken ger kommunerna stöd i planarbete och utgör ett underlag för Länsstyrelsens bedömning av planer.  

Handboken är även ett viktigt bidrag inom Länsstyrelsens regeringsuppdrag, att driva på och samordna det regionala arbetet, att anpassa samhället till ett förändrat klimat.  

 Planeringsnivåer -underlag till handboken

Handboken utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i översvämningszoner. I handboken presenteras inga exakta siffror eller nivåer för zonerna. Kunskap och bedömningar kan komma att ändras i takt med att ny forskning tas fram. Därför presenteras aktuella planeringsnivåer i separata faktablad och informationen kan komma att uppdateras.

Faktablad – Kusten 2.0

Faktablad – Vänern

Faktablad - Vattendrag

 Relaterat

Rapport från länsstyrelserna:

Klimatanpassning i fysisk planering

Vägledning för kommunernas arbete med klimatanpassning i den fysiska planeringen.

Rapporter från Boverket:

Klimatanpassning i byggande och planering-analys, åtgärder och exempel

Rapporten innehåller förslag till allmänna råd bland annat om hur nya PBL kan främja klimatanpassning i kommunernas arbete.

Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig miljö i städer och tätorter genom grönstruktur

 Denna idé och inspirationsskrift har tillkommit för att ge stöd och inspirera kommuner i deras arbete med att klimatanpassa befintlig bebyggd miljö.