Skydd av naturområden i ett förändrat klimat

Klimatförändringar påverkar naturen på olika sätt. Många av följderna är negativa för de naturvärden vi vill skydda och bevara. Projektet är en början på arbetet med att anpassa skötseln av våra naturområden för att minska de negativa effekterna av ett förändrat klimat.

Projektet Skydd av naturområden i ett förändrat klimat drivs av Länsstyrelsens Naturvårdsenhet.

Projektets syften:

  • Att genom framtagande av förslag till grön infrastruktur kring ett par utvalda skyddade naturtyper motverka problemen med fragmentering kopplat till förväntade klimatförändringar.
  • Att minska de förväntade negativa effekterna av klimatförändringar i naturreservat genom att revidera skötselplaner med en ny klimatanpassad skötselmall.
  • Att medverka i det europeiska nätverket European Learning Network on Regions and Biodiversity som hålls samman av United Nations Environment Programme, UNEP.

Projektet utgår från de regionala effekter av klimatpåverkan som SMHI har tagit fram. Sedan projektstarten har relevanta rapporter och övrig information samlats in och utbredningskartor över utvalda naturtyper producerats som inledning på arbetet med grön infrastruktur. Dessutom har en ny klimatanpassad mall för skötselplan till naturreservat tagits fram. En prioritering av vilka naturreservat som ska revideras först har gjorts och revidering har påbörjats. Två medarbetare har deltagit i en internationell klimatkonferens i Nederländerna, där delar av resultatet redovisades.

Under 2013 kommer revideringen av skötselplaner att fortgå och projektet siktar på att revidera runt 12 skötselplaner. Arbetet med grön infrastruktur pågår under året och en sammanfattande rapport kommer att färdigställas vid projektets slut.

Ett exempel på vad vi kan förvänta oss inom 100 år är att havsnivåerna kommer stiga. I genomsnitt stiger världshaven med en meter, enligt SMHI. Då kommer de salta strandängar som är en viktig livsmiljö för bland annat många fåglar att hamna till stor del under vatten.

 

Klicka på bilden för större format!

 

Breviks kile, Tjörn/Klicka för större bild!
Bilden visar en kustremsa vid naturreservatet Breviks kile, Tjörn. Rött är biotopen salt strandäng, grönt är reservatsgränsen och det svartstreckade är en framtida havsnivå en meter över dagens nivå. Det mesta av strandängarna hamnar under vatten. Det finns möjligheter för strandängshabitatet  att vandra inåt land tillsammans med vattenlinjen där stranden övergår i betesmark, till skillnad från områden där stranden övergår i klippor.