Ras och skred

Klimatscenarierna visar på både större och intensivare nederbördsmängder. Ökad nederbörd påverkar jordens stabilitet negativt och ökar därmed faran för skred och ras.

I Västra Götalands län finns flera områden där skredriskerna är stora redan i dagens klimat.

Göta älvdalen

Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden. Skredriskerna är stora redan idag och beräknas öka i ett förändrat klimat. För att minska risken för skred är det viktigt att det är balans i vattenflödet för att undvika för höga eller för låga flöden. En orsak till att Göta älvdalen är så utsatt för skred är dess geologiska historia med mäktiga lerlager som avsatts i olika marina miljöer. Älvdalen har också i hög grad påverkats av mänskliga aktiviteter som också kan påverka skredkänsligheten. Utmed älven finns mycket bebyggelse, industrier, transportinfrastruktur, kulturarv och naturmiljöer, vilka skulle drabbas av stora konsekvenser vid ett större skred. Delar av älvdalen är också mycket förorenade och ett allvarligt skred i området skulle få betydande och långvariga konsekvenser, bland annat för vattenförsörjningen i Göteborgsområdet. För kommunerna utmed älven är översvämnings- och skredriskerna en stor utmaning att arbeta med både i dagens och i framtidens klimat.

Riskerna för skred i området har en nära koppling till regleringen av Vänern. Med nuvarande vattendom kan risken för omfattande översvämning i Vänern enbart hanteras genom att i förebyggande syfte hålla nivån på en relativt låg och stabil nivå, då en större tappning skulle öka risken för skred utmed älven.

Skredrisker i resten av länet

Det finns även skredrisker på ett flertal andra platser i länet, till exempel utmed Säveån och Viskan och längs kusten. Statens Geotekniska Instituts skreddatabas ger en bra överblick över inträffade skred, ras och övriga jordrörelser. 

 

 Content Editor